BIK to skrót od Biuro Informacji Kredytowej. Nazwę tę kojarzy każda osoba, która brała kredyt mieszkaniowy lub planuje go wziąć. Jest tak z tego względu, że BIK jest źródłem historii kredytowej, czyli jednego z kluczowych czynników wpływających na wiarygodność klienta wobec banku. Nie każdy jednak wie, że BIK, mimo że pełni tak istotną rolę, nie jest instytucją państwową. Jest to spółka akcyjna.

Pełna nazwa podmiotu to Biuro Informacji Kredytowej S.A. Przedsiębiorstwo to zostało założone przez Związek Banków Polskich oraz prywatne banki działające w Polsce. Nastąpiło to w 1997 roku, kiedy powstały niezbęne ramy prawne. Podwaliną pod BIK było istniejący od 1991 roku „Bankowy rejestr klientów czasowo niewywiązujących się z zobowiązań”. Taka też jest lista udziałowców spółki akcyjnej.

Przepisy regulujące pracę BIK

Sprawdź witrynę naszego partnera wynajem mieszkania Sosnowiec, gdzie znajdziesz najwięcej aktualnych ogłoszeń nieruchomości.

Podstawą prawną regulującą zasady działania BIK jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1896), a konkretnie art. 105 ust. 4 tegoż dokumentu:

“4. Banki mogą, wspólnie zbankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania iudostępniania:
1) bankom – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze stosowaniem metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013;
2) innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń;
3) instytucjom kredytowym – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art.9 ustawy z dnia 12maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;
4) instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art.59d ustawy zdnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim –na zasadzie wzajemności, informacji stanowiących odpowiednio tajemnicę bankową oraz informacje udostępnione przez instytucje pożyczkowe oraz podmioty, októrych mowa wart.59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art.9 tej ustawy, i analizy ryzyka kredytowego;
5) jednostce zarządzającej systemem ochrony lub bankowi zrzeszającemu – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim są one niezbędne dla realizacji jej zadań określonych w art.19 ust.2, art.22i ust.1 i 3–5 oraz art.22v ust.2 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.”

Zadania realizowane przez BIK

BIK prowadzi centralną bazę informacji o spłaconych oraz spłacanych zobowiązaniach kredytowych. Dane te są używane przez instytucje finansowe w różnych celach, ale najbardziej znany to ocena ryzyka kredytowego dla konkretnego klienta. Służy temu nie tylko historia kredytowa, ale też sporządzany na jej podstawie tzw. scoring kredytowy, czyli punktowa ocena wiarygodności klienta. Analogiczne usługi BIK świadczy też w segmencie firm, gdzie pozwala to na szybką ocenę kontrahenta.

Jak sprawdzić BIK?

Możliwość sprawdzenia swojej historii kredytowej oraz scoringu także przez klienta indywidualnego to jeden z elementów misji BIK – dzięki temu zniwelowana jest dysproporcja informacyjna między klientem a instytucją.

Klient może uzyskać tę informację zamawiając płatny raport na stronie bik.pl. Dostępny jest pojedynczy raport oraz pakiet sześciu raportów wraz z rocznym monitoringiem prób wyłudzenia danych.